Yalova’da Pilav Üstü Kavurma Krizi!

Yalova’nın yeni CHP’li belediye başkanı, göreve gelir germez 964 bin TL’lik pilav üstü kavurma faturasını görünce isyan etti: Ben bu faturayı ödemem!.. Yalova’da AKP’li belediye, seçim öncesi 65 bin kişiye yemek verdi. 3 ay için 964 bin liralık fatura kesildi. ...

Yalova’da Pilav Üstü Kavurma Krizi! (14 Nisan 2014)

Yalova’nın yeni CHP’li belediye başkanı, göreve gelir germez 964 bin TL’lik pilav üstü kavurma faturasını görünce isyan etti: Ben bu faturayı ödemem!..

Yalova’da AKP’li belediye, seçim öncesi 65 bin kişiye yemek verdi. 3 ay için 964 bin liralık fatura kesildi. CHP’li yeni başkan isyan etti: İki firma var, sahipleri aynı. Parayı ödemem…

Chp’yi şoke eden fatura

Ye­rel se­çi­min en çok tar­tı­şı­lan il­le­rin­den Ya­lo­va­’da il­ginç ye­mek fa­tu­ra­la­rı or­ta­ya çık­tı. Başkanlık kol­tu­ğunu kay­be­den AK­P’­li es­ki Baş­kan Ya­kup Ko­ça­l’­ın, se­çi­mi ka­zan­mak için 65 bin 105 ki­şi­ye ye­mek ye­dir­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, Ya­lo­va mer­kez­de 62 bin seç­men 15 ada­ya oy ver­di an­cak tam 65 bin 105 ki­şi­ye ye­di­ri­len ye­mek ka­fa­la­rı ka­rış­tır­dı. Ocak-Şu­bat-Mart ay­la­rın­da iki fir­ma­nın be­le­di­ye­ye kes­ti­ği fa­tu­ra­lar dik­kat çe­ki­yor. Ala­kart ve Kum­sal fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan ke­si­len ye­mek fa­tu­ra­la­rı­nın top­la­mı 964 bin TL…

Pi­lav üs­tü ka­vur­ma

3 Ocak’ta ke­si­len fa­tu­ra­ya gö­re 7 bin 920 ki­şi­ye ye­mek verildi. Fa­tu­ra­ tu­ta­rı 60 bin 730 TL. 13 Ocak ta­rih­li fa­tu­ra­ya gö­re ise 2 bin 340 ki­şi­ye kah­val­tı ve­ril­di. 4 bin 530 ki­şi pi­lav üs­tü ka­vur­ma ye­di. Kah­val­tı ve ye­me­ğin be­de­li 91 bin 724 TL tut­tu. 23 Ocak’ta ay­nı fir­ma­ yi­ne pi­lav üs­tü ka­vur­ma baş­ta ol­mak üze­re kah­val­tı, kok­teyl be­de­li ola­rak 99 bin 808 TL’­lik fa­tu­ra kesti. Fa­tu­ra­lar­da il­ginç de­tay­lar var. Kum­sal fir­ma­sı 1 Şu­ba­t’­ta 6 bin 944 ki­şi­ye ye­mek ver­miş. 2 ay son­ra tek­rar 6 bin 944 ki­şi­ye fa­tu­ra ke­sil­miş.

3 bin şem­si­ye

14 Mart ta­rih­li fa­tu­ra­ya gö­re be­le­di­ye 3 bin şem­si­ye, 30 bin çan­ta, 25 bin ka­lem, 20 bin not def­te­ri, bin tak­vim ol­mak üze­re 155 bin 170 TL’­lik har­ca­ma yap­tı.

CHP’­li Ya­lo­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­fa Sal­man, şunları söyledi: “Maz­ba­ta­mı al­dık­tan son­ra fa­tu­ra­la­r gel­me­ye baş­la­dı. İki fir­ma var. Sa­hip­le­ri ay­nı. Fark­lı gö­rün­sün di­ye bi­ri Bur­sa mer­kez­li ku­rul­muş. Bu ka­dar yemek yen­me­si müm­kün de­ğil. Se­çim­den ön­ce sav­cı­la­rı gö­re­ve da­vet et­tim ‘be­le­di­ye kay­nak­la­rıy­la se­çim ye­me­ği ve­ri­li­yo­r’ di­ye. Bun­dan son­ra fark­lı fa­tu­ra­lar ge­lir mi, bil­mi­yo­rum.”

Adliye’de günlerce nöbet tutmuşlardı

Ya­lo­va­’da se­çi­mi AKP ada­yı Ya­kup Ko­ça­l’­ın 1 oy fark­la ka­zan­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan CHP, ilçe seçim kuruluna iti­raz­da bu­lun­muş­tu. Oy­lar ye­ni­den sa­yıl­mış ve 6 oy fark­la CHP’­li Ve­fa Sal­man baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­muş­tu. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce­’y­le bir­lik­te ad­li­ye­de gün­ler­ce nö­bet tu­tan Sal­man, so­nuç­la­rın ar­dın­dan göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­mış­tı.