İşletmelerde kâr ve verimliliği artırmanın yolu “çeşitlilikten” geçiyor

İşyerinde “çeşitlilik yönetimi”, tüm farklılıkların ifade şansı bulduğu pozitif bir iş ortamı meydana getirerek verimliliği artırıyor. ABD’de yapılan araştırmalar çeşitliliğin, şirketlerin hisse değerlerini de ciddi oranda artırdığın...

İşletmelerde kâr ve verimliliği artırmanın yolu “çeşitlilikten” geçiyor (27 Haziran 2016)

İşyerinde “çeşitlilik yönetimi”, tüm farklılıkların ifade şansı bulduğu pozitif bir iş ortamı meydana getirerek verimliliği artırıyor. ABD’de yapılan araştırmalar çeşitliliğin, şirketlerin hisse değerlerini de ciddi oranda artırdığını ortaya koyuyor.

Son zamanlarda iş yaşamında sıkça duymaya başladığımız farklılık ya da çeşitlilik (diversity),sadece bir yönetim felsefesi değil yöneticilerden beklenen yetkinliklerden biri olarak da kabul ediliyor. İşyerinde çeşitlilik ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş ve fiziksel yeterlilikler gibi farkların yanı sıra etnik ya da ulusal köken, sınıf, din, öğrenme ve iletişim tarzı, doğum yeri, meslek, işle ilgili bilgi ve yetenekler, değerler, inançlar ve tutumlar, kişilik, bilişsel ve davranışsal stiller gibi çeşitli boyutları da içeriyor.

Avantaj sağlayan bir kaynağa dönüştü

Dünyanın bir kasabaya dönüşmekte olduğu ve insanlar arasındaki farlılıklara saygı gösterilmesinin evrensel bir ilke olarak benimsendiği düşünüldüğünde işletmelerin bu gerçeği görmezden gelmesi pek de rasyonel değil. Yapılan araştırmalara göre, çeşitlilik başarıyı doğrudan etkiliyor. Farklı gruplar iyi yönetildiklerinde bireysel güçlerin bir araya getirilmesiyle daha yüksek bir performans ve inovatif sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca farklılıklara dayalı bir yönetim benimseyen şirketlerin piyasa değerinin de arttığını ortaya koyuyor. Kamuya karşı olumlu bir imaj sergileyen bu firmalar işgörenler tarafından da tercih ediliyor.

Yapılan araştırmalara göre, çeşitliliğin olduğu gruplarda kolektif zekâ daha yüksek. Ortaya konan sonuçlar, grup üyelerinin ortalama zekâsının üzerinde ve yaratıcılık bu gruplarda daha fazla. Çünkü çalışanlar birbirlerinden öğrenip etkilenerek daha yatıcı sonuçlara imza atıyor. Farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip bireyler, kendi bakış açılarını ortaya koyarak işletmelerde geniş bir bakış açısı ve dünya görüşünün oluşmasını sağlıyor.

İşletmelerin piyasadaki değişimlere daha hızlı uyum sağlayabilmelerini, farklı özellikte liderler çıkarabilmelerini, problem çözme ve karar verme kalitesini arttırabilmelerini sağlıyor. Çeşitlilik ve farklılığın desteklenmesiyle, yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi destekleyen grup düşüncesinin önüne de geçilmiş oluyor.

Homojen gruplar standart bir fikir ve düşünce yolu oluştururlar. Birbirini destekleyen ve diğerleri tarafından kabul görecek fikirleri ortaya koyar ve desteklerler. Kendi değer ve normları dışında fikirler üretemezler. Oysa farklılıklarıyla çeşitlenen çalışma grupları kolaylıkla sınırların ötesine geçebilir.

ŞİRKETİN İMAJINA ve İTİBARINA KATKI SAĞLIYOR

Bir işletme çatısı altında farklılıkların yaşatılabilmesi söz konusu işletmeye pek çok fayda sağlıyor. Farklılığı ne olursa olsun yetenekli ve yetkin çalışanları çekebilmek ve uzun süre elde tutabilmek bunların başında geliyor.

Çalışanların kendilerini değerli hissedebildikleri, aidiyet oluşturabildikleri, katılım sağlayabildikleri bir örgüt iklimi oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Farklı pazarlara girebilmeye ve bu pazarlarda rekabet edebilecek hazır insan kaynağına sahip olmak anlamına geliyor.

Çalışanlar arasında etkili bir iletişim kanalı oluşturulması ve birbirlerine önyargısız davranış kalıpları geliştirmelerini sağlıyor. Problem çözme yeteneklerini geliştiriyor. Karar süreçlerinin ve verilen kararların kalitesini yükseltiyor.

 İşten ayrılma, işe devamsızlık ya da işyerinde istenmeyen davranışlardan kaynaklanabilecek maliyetleri azaltıyor.

Yenilikçi ve inovatif iş süreçleri, ürünler ve hizmetler üretebilme potansiyelini sağlıyor. Olumlu bir örgütsel imajın ve itibarın kazanılmasını kolaylaştırıyor.

Haklara ve farklılıklara duyarlı olduğunu ortaya koyarak, sosyal sorumluluklara değer verdiğini göstermek ise diğer bazı getirileridir.

Kaynak: Turkishtime / Prof. Canan Çetin, Ar. Gör. Yasemin Torun